วันพุธ


บันทึกการปฏิบัติงาน
วัน ที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๕

กิจกรรมที่ปฏิบัติ
เวลา ๐๗.๔๐-๑๐.๐๐น. ยืนต้อนรับท่านประธานเปิดอาคารเรียน อดีตนายกรัฐมนตรี อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ และคณะ ส.ส. รวมถึงคณาจารย์
เวลา  ๑๑.๐๐น. เก็บภาพผู้เข้าร่วมงานและท่านประธานในพิธี  นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ อดีตนายกรัฐมนตรี
เวลา ๑๒.๐๐น.ถ่ายรูปร่วมกับท่านอดีตนายกรัฐมนตรี อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ (ประธาน)

ผลการปฏิบัติงาน
๑.การทำงานสำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ และลุล่วงไปด้วยดี

ปัญหาและการแก้ไข
๑. ฝนตกขณะยืนต้อนรับ แก้ไขโดยการให้เข้าไปหลบฝนใต้อาคารเรียนก่อน

บันทึกการปฏิบัติงาน
วัน ที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๕
กิจกรรมที่ปฏิบัติ
เวลา ๐๗.๔๐-๐๘.๐๐น. คุมนักเรียนทำความสะอาดตามเขตพื้นที่ของแต่ละชั้นเรียนที่ต้องทำความสะอาด และ จัดระเบียบแถวนักเรียนหน้าเสาธง.
เวลา ๐๘.๓๐-๑๐.๓๐น.เตรียมงานเปิดอาคารใหม่โรงเรียนบ้านคลองดิน
เวลา  ๑๑.๓๐-๑๒.๐๐น. บริการอาหารกลางวันให้กับนักเรียน
เวลา ๑๒.๓๐-๑๔.๓๐น.  สอนรายวิชาภาษาไทยชั้นป.๔/๒
เวลา ๑๔.๓๐-๑๕.๓๐น. จัดเตรียมโต๊ะ เก้าอี้ และอุปกรณ์ต่างๆที่ต้องใช้ในวันงานเปิดอาคารใหม่

ผลการปฏิบัติงาน
๑.ความมีระเบียบวินัย และรู้จักหน้าที่ของตนเอง
๒.ความมีน้ำใจ ความสามัคคีในหมู่คณะ
๓.การมีเทคนิคคุมนักเรียนในชั้นเรียน
๔.ความคล่องในเนื้อหาการสอน

ปัญหาและการแก้ไข
๑. นักเรียนประมาณ ๑๐% ที่อ่าน เขียนไม่คล่อง แก้ไขโดยการ ให้นักเรียนฝึกเขียนและอ่านให้มากกว่า
 เพื่อนคนอื่น โดยจะให้มาเรียนต่อในคาบซ่อมเสริม

บันทึกการปฏิบัติงาน
วัน ที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๕
กิจกรรมที่ปฏิบัติ
เวลา ๐๗.๔๐-๐๘.๐๐น. คุมนักเรียนทำความสะอาดตามเขตพื้นที่ของแต่ละชั้นเรียนที่ต้องทำความสะอาด และ จัดระเบียบแถวนักเรียนหน้าเสาธง.
เวลา ๐๙.๓๐-๑๐.๓๐น.ทำสวนผักริมรั่วโรงอาหารของโรงเรียนบ้านคลองดิน
เวลา ๑๐.๓๐-๑๑.๓๐ น. สอนรายวิชาภาษาไทยชั้น ป.๔/๒
เวลา  ๑๑.๓๐-๑๒.๐๐น. บริการอาหารกลางวันให้กับนักเรียน
เวลา ๑๒.๓๐-๑๕.๓๐น. ทำผักสวนครัว(ต่อจากตอนเช้า)

 ผลการปฏิบัติงาน
๑.ความมีน้ำใจ ความสามัคคีในหมู่คณะ
๒.ความมีระเบียบวินัย และรู้จักหน้าที่ของตนเอง
๓.การมีเทคนิคคุมนักเรียนในชั้นเรียน
๔.ความคล่องในเนื้อหาการสอน

ปัญหาและการแก้ไข
 ๑. นักเรียนประมาณ ๑๐% ที่อ่าน เขียนไม่คล่อง แก้ไขโดยการ ให้นักเรียนฝึกเขียนและอ่านให้มากกว่าเพื่อนคนอื่น โดยจะให้มาเรียนต่อในคาบซ่อมเสริม 

บันทึกการปฏิบัติงาน
วัน ที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๕
กิจกรรมที่ปฏิบัติ
เวลา ๐๗.๔๐-๐๘.๐๐น. คุมนักเรียนทำความสะอาดตามเขตพื้นที่ของแต่ละชั้นเรียนที่ต้องทำความสะอาด และ จัดระเบียบแถวนักเรียนหน้าเสาธง.
เวลา ๐๘.๓๐-๑๐.๓๐น.ทำสวนผักริมรั่วโรงอาหารของโรงเรียนบ้านคลองดิน
เวลา  ๑๑.๓๐-๑๒.๐๐น. บริการอาหารกลางวันให้กับนักเรียน
เวลา ๑๓.๓๐-๑๔.๓๐น. จัดป้ายนิเทศห้องละหมาดและทำป้ายสถิติของโรงเรียนบ้านคลองดิน
เวลา ๑๔.๓๐-๑๕.๓๐น. ช่วยรองผู้อำนวยการไปซื้อของเพื่อเตรียมเปฺิดอาคารเรียนหลังใหม่

ผลการปฏิบัติงาน
๑.ความมีระเบียบวินัย และรู้จักหน้าที่ของตนเอง
๒.ความมีน้ำใจ ความสามัคคีในหมู่คณะ

ปัญหาและการแก้ไข 
๑.ต้นไม้ที่เตรียมปลูกไม่เพียงพอ แก้ไขโดยการนำต้นที่อยู่เดิมแล้วมาแยกออกจากกอ แล้วนำไปปลูกใหม่

วันอังคาร

บันทึกการปฏิบัติงาน
วัน ที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๕
กิจกรรมที่ปฏิบัติ
เวลา ๐๗.๔๐-๐๘.๐๐น. คุมนักเรียนทำความสะอาดตามเขตพื้นที่ของแต่ละชั้นเรียนที่ต้องทำความสะอาด และ จัดระเบียบแถวนักเรียนหน้าเสาธง.
เวลา ๐๙.๓๐-๑๐.๓๐น.ทำสวนผักริมรั่วโรงอาหารของโรงเรียนบ้านคลองดิน
เวลา ๑๐.๓๐-๑๑.๓๐ น. ช่วยครูติดป้ายไวนิลหน้าโรงเรียน
เวลา  ๑๑.๓๐-๑๒.๐๐น. บริการอาหารกลางวันให้กับนักเรียน
เวลา ๑๒.๓๐-๑๔.๓๐น. สอนชั้นป.๔/๒
เวลา ๑๔.๓๐-๑๕.๓๐น. ทำสวนผักริมรั่วโรงอาหารของโรงเรียนบ้านคลองดิน(ต่อจากตอนเช้า)

ผลการปฏิบัติงาน
๑.การมีเทคนิคคุมนักเรียนในชั้นเรียน
๒.ความมีน้ำใจ ความสามัคคีในหมู่คณะ
๓.ความมีระเบียบวินัย และรู้จักหน้าที่ของตนเอง
๔.ความคล่องในเนื้อหาการสอน

ปัญหาและการแก้ไข
๑. นักเรียนประมาณ ๓๐% ที่อ่าน เขียนไม่คล่อง แก้ไขโดยการ ให้นักเรียนฝึกเขียนและอ่านให้มากกว่าเพื่อนคนอื่น โดยจะให้มาเรียนต่อในคาบซ่อมเสริม
บันทึกการปฏิบัติงาน
วัน ที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕
บันทึกการปฏิบัติงาน
กิจกรรมที่ปฏิบัติ

เวลา ๐๗.๔๐-๐๘.๐๐น. คุมนักเรียนทำความสะอาดตามเขตพื้นที่ของแต่ละชั้นเรียนที่ต้องทำความสะอาด และ จัดระเบียบแถวนักเรียนหน้าเสาธง.

เวลา ๐๙.๓๐-๑๐.๓๐น.  จัดสวนหย่อมบริเวณโรงอาหารของโรงเรียน
เวลา ๑๑.๓๐-๑๒.๐๐น.บริการอาหารกลางวันให้กับนักเรียน
เวลา ๑๒.๓๐-๑๕.๓๐น. จัดสวนหย่อมต่อจากตอนเช้า

ผลการปฏิบัติงาน
๑.ความมีระเบียบวินัย และรู้จักหน้าที่ของตนเอง
๒.ความมีน้ำใจ
๓.การมีเทคนิคคุมนักเรียนในชั้นเรียน
ปัญหาและการแก้ไข
๑.เรื่องการสื่อสารที่ไม่เข้าใจกัน แก้ปัญหาโดยการพูดคุยกันและปรึกษากัน

วันอาทิตย์

บันทึกการปฏิบัติงาน
วัน ที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๕
กิจกรรมที่ปฏิบัติ
เวลา ๐๗.๔๐-๐๘.๐๐น. คุมนักเรียนทำความสะอาดตามเขตพื้นที่ของแต่ละชั้นเรียนที่ต้องทำความสะอาด และ จัดระเบียบแถวนักเรียนหน้าเสาธง.
เวลา  ๑๑.๓๐-๑๒.๐๐น. บริการอาหารกลางวันให้กับนักเรียน
เวลา ๑๔.๓๐-๑๕.๓๐น. จัดห้องพยาบาลใหม่ โโยการเคลื่อนย้ายอุปกรณ์ต่างๆที่อยู่ในห้องพยาบาลไปยังห้องพยาบาลใหม่

ผลการปฏิบัติงาน


๑.ความมีระเบียบวินัย และรู้จักหน้าที่ของตนเอง
๒.ความมีน้ำใจ
๓..ความคล่องในเนื้อหาการสอน
ปัญหาและการแก้ไข 
๑. นักเรียนบางส่วนเล่นและไม่ทำความสะอาด
๒.นักเรียนบางคนไม่เชื่อฟัง
บันทึกการปฏิบัติงาน
วัน ที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๕
กิจกรรมที่ปฏิบัติ
เวลา ๐๗.๔๐-๐๘.๐๐น. คุมนักเรียนทำความสะอาดตามเขตพื้นที่ของแต่ละชั้นเรียนที่ต้องทำความสะอาด และ จัดระเบียบแถวนักเรียนหน้าเสาธง.
เวลา ๐๙.๓๐-๑๑.๓๐น.  สอนชั้นป.๔/๑
เวลา  ๑๑.๓๐-๑๒.๐๐น. บริการอาหารกลางวันให้กับนักเรียน
เวลา ๑๓.๓๐-๑๕.๓๐น. ช่วยครูจัดห้องพยาบาล


ผลการปฏิบัติงาน
๑.ความมีระเบียบวินัย และรู้จักหน้าที่ของตนเอง
๒.ความมีน้ำใจ
๓.การมีเทคนิคคุมนักเรียนในชั้นเรียน
๔.ความคล่องในเนื้อหาการสอน
ปัญหาและการแก้ไข 
๑. นักเรียนประมาณ ๓๐% ที่อ่าน เขียนไม่คล่อง แก้ไขโดยการ ให้นักเรียนฝึกเขียนและอ่านให้มากกว่าเพื่อนคนอื่น โดยจะให้มาเรียนต่อในคาบซ่อมเสริม

วันพฤหัสบดี


บันทึกการปฏิบัติงาน
วัน ที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๕
กิจกรรมที่ปฏิบัติ
เวลา ๐๗.๓๐-๐๘.๐๐น. คุมนักเรียนทำความสะอาดตามเขตพื้นที่ของแต่ละชั้นเรียนที่ต้องทำความสะอาด.
เวลา ๐๘.๓๐-๑๑.๐๐น. จัดหนังสือในห้องสมุดและย้ายหนังสือในห้องสมุด เนื่องจากทางโรงเรียนได้ย้ายห้องสมุดยังอาคารหลังใหม่
เวลา  ๑๑.๓๐-๑๒.๐๐น. บริการอาหารกลางวันให้กับนักเรียน
เวลา ๐๘.๓๐-๑๑.๐๐น. จัดหนังสือในห้องสมุด(ต่อ)
เวลา ๑๔.๓๐-๑๕.๓๐น. สอนซ่อมเสริมชั้นป.๔/๒
ผลการปฏิบัติงาน
๑.ความมีน้ำใจ
๒.ความมีระเบียบวินัย
๓.การมีเทคนิคการจัดการนักเรียนในชั้นเรียน
๔.ความคล่องในเนื้อหาการสอน
ปัญหาและการแก้ไข
๑. นักเรียนประมาณบางส่วนในห้อง อ่านไม่ได้ เขียนไม่คล่อง แก้ไขโดยการ ให้นักเรียนฝึกเขียนและอ่านให้มากกว่าเพื่อนคนอื่น โดยจะให้มาเรียนต่อในคาบซ่อมเสริม

บันทึกการปฏิบัติงาน
วัน ที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๕
กิจกรรมที่ปฏิบัติ 
เวลา ๐๗.๓๐-๐๘.๐๐น. คุมนักเรียนทำความสะอาดตามเขตพื้นที่ของแต่ละชั้นเรียนที่ต้องทำความสะอาด .
เวลา ๐๘.๓๐-๑๑.๐๐น. ช่วยจัดหนังสือในห้องสมุดและย้ายหนังสือในห้องสมุด เนื่องจากทางโรงเรียนได้ย้ายห้องสมุดยังอาคารหลังใหม่
เวลา  ๑๑.๓๐-๑๒.๐๐น. บริการอาหารกลางวันให้กับนักเรียน
เวลา ๑๒.๓๐-๑๓.๓๐น. เข้าสอนรายวิชาภาษาไทยชั้นป.๔/๒ สองชั่วโมง

ผลที่ได้จากการปฏิบัติ
๑.ความมีน้ำใจ
๒.ความมีระเบียบวินัย
๓.รู้จักหน้าที่ของตนเอง(ความรับผิดชอบ)
๔.การมีเทคนิคคุมนักเรียนในชั้นเรียน
ปัญหาและวิธีการแก้ไข
๑.นักเรียนมาสาย แก้ไขโดยการ ให้เก็บขยะบริเวณโรงเรียนที่ยังไม่สะอาด
๒. นักเรียนประมาณ ๓๐% ที่อ่าน เขียนไม่คล่อง แก้ไขโดยการ ให้นักเรียนฝึกเขียนและอ่านให้มากกว่าเพื่อนคนอื่น โดยจะให้มาเรียนต่อในคาบซ่อมเสริม
๓.นักเรียนไม่ค่อยจะเชื่อฟังครู(ครูใหม่)


บันทึกการปฏิบัติงานวันแรก
วันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๕ เวลา ๐๗.๔๐-๐๘.๐๐น. 
กิจกรรมที่ปฏิบัติ คือ คุมนักเรียนทำความสะอาดตามเขตพื้นที่ของแต่ละชั้นเรียนที่ต้องทำความสะอาด

เวลา ๐๙.๐๐-๑๑.๐๐น. แจกหนังสือเรียนให้กับนักเรียนตามชั้นเรียนที่รับผิดชอบ
เวลา ๑๔.๐๐-๑๖.๓๐น. ประชุมครู พร้อมนักศึกษาฝึกสอน
ผลที่ได้จากการปฏิบัติ
๑.ความมีระเบียบวินัย และรู้จักหน้าที่ของตนเอง
๒.ความมีน้ำใจ
๓.ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับคณะครู