วันพฤหัสบดี


บันทึกการปฏิบัติงาน
วัน ที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๕
กิจกรรมที่ปฏิบัติ 
เวลา ๐๗.๓๐-๐๘.๐๐น. คุมนักเรียนทำความสะอาดตามเขตพื้นที่ของแต่ละชั้นเรียนที่ต้องทำความสะอาด .
เวลา ๐๘.๓๐-๑๑.๐๐น. ช่วยจัดหนังสือในห้องสมุดและย้ายหนังสือในห้องสมุด เนื่องจากทางโรงเรียนได้ย้ายห้องสมุดยังอาคารหลังใหม่
เวลา  ๑๑.๓๐-๑๒.๐๐น. บริการอาหารกลางวันให้กับนักเรียน
เวลา ๑๒.๓๐-๑๓.๓๐น. เข้าสอนรายวิชาภาษาไทยชั้นป.๔/๒ สองชั่วโมง

ผลที่ได้จากการปฏิบัติ
๑.ความมีน้ำใจ
๒.ความมีระเบียบวินัย
๓.รู้จักหน้าที่ของตนเอง(ความรับผิดชอบ)
๔.การมีเทคนิคคุมนักเรียนในชั้นเรียน
ปัญหาและวิธีการแก้ไข
๑.นักเรียนมาสาย แก้ไขโดยการ ให้เก็บขยะบริเวณโรงเรียนที่ยังไม่สะอาด
๒. นักเรียนประมาณ ๓๐% ที่อ่าน เขียนไม่คล่อง แก้ไขโดยการ ให้นักเรียนฝึกเขียนและอ่านให้มากกว่าเพื่อนคนอื่น โดยจะให้มาเรียนต่อในคาบซ่อมเสริม
๓.นักเรียนไม่ค่อยจะเชื่อฟังครู(ครูใหม่)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น