วันพุธ


บันทึกการปฏิบัติงาน
วัน ที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๕

กิจกรรมที่ปฏิบัติ
เวลา ๐๗.๔๐-๑๐.๐๐น. ยืนต้อนรับท่านประธานเปิดอาคารเรียน อดีตนายกรัฐมนตรี อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ และคณะ ส.ส. รวมถึงคณาจารย์
เวลา  ๑๑.๐๐น. เก็บภาพผู้เข้าร่วมงานและท่านประธานในพิธี  นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ อดีตนายกรัฐมนตรี
เวลา ๑๒.๐๐น.ถ่ายรูปร่วมกับท่านอดีตนายกรัฐมนตรี อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ (ประธาน)

ผลการปฏิบัติงาน
๑.การทำงานสำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ และลุล่วงไปด้วยดี

ปัญหาและการแก้ไข
๑. ฝนตกขณะยืนต้อนรับ แก้ไขโดยการให้เข้าไปหลบฝนใต้อาคารเรียนก่อน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น