วันพฤหัสบดี


บันทึกการปฏิบัติงาน
วัน ที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๕
กิจกรรมที่ปฏิบัติ
เวลา ๐๗.๓๐-๐๘.๐๐น. คุมนักเรียนทำความสะอาดตามเขตพื้นที่ของแต่ละชั้นเรียนที่ต้องทำความสะอาด.
เวลา ๐๘.๓๐-๑๑.๐๐น. จัดหนังสือในห้องสมุดและย้ายหนังสือในห้องสมุด เนื่องจากทางโรงเรียนได้ย้ายห้องสมุดยังอาคารหลังใหม่
เวลา  ๑๑.๓๐-๑๒.๐๐น. บริการอาหารกลางวันให้กับนักเรียน
เวลา ๐๘.๓๐-๑๑.๐๐น. จัดหนังสือในห้องสมุด(ต่อ)
เวลา ๑๔.๓๐-๑๕.๓๐น. สอนซ่อมเสริมชั้นป.๔/๒
ผลการปฏิบัติงาน
๑.ความมีน้ำใจ
๒.ความมีระเบียบวินัย
๓.การมีเทคนิคการจัดการนักเรียนในชั้นเรียน
๔.ความคล่องในเนื้อหาการสอน
ปัญหาและการแก้ไข
๑. นักเรียนประมาณบางส่วนในห้อง อ่านไม่ได้ เขียนไม่คล่อง แก้ไขโดยการ ให้นักเรียนฝึกเขียนและอ่านให้มากกว่าเพื่อนคนอื่น โดยจะให้มาเรียนต่อในคาบซ่อมเสริม

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น