วันอาทิตย์

บันทึกการปฏิบัติงาน
วัน ที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๕
กิจกรรมที่ปฏิบัติ
เวลา ๐๗.๔๐-๐๘.๐๐น. คุมนักเรียนทำความสะอาดตามเขตพื้นที่ของแต่ละชั้นเรียนที่ต้องทำความสะอาด และ จัดระเบียบแถวนักเรียนหน้าเสาธง.
เวลา  ๑๑.๓๐-๑๒.๐๐น. บริการอาหารกลางวันให้กับนักเรียน
เวลา ๑๔.๓๐-๑๕.๓๐น. จัดห้องพยาบาลใหม่ โโยการเคลื่อนย้ายอุปกรณ์ต่างๆที่อยู่ในห้องพยาบาลไปยังห้องพยาบาลใหม่

ผลการปฏิบัติงาน


๑.ความมีระเบียบวินัย และรู้จักหน้าที่ของตนเอง
๒.ความมีน้ำใจ
๓..ความคล่องในเนื้อหาการสอน
ปัญหาและการแก้ไข 
๑. นักเรียนบางส่วนเล่นและไม่ทำความสะอาด
๒.นักเรียนบางคนไม่เชื่อฟัง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น