วันอังคาร

บันทึกการปฏิบัติงาน
วัน ที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๕
กิจกรรมที่ปฏิบัติ
เวลา ๐๗.๔๐-๐๘.๐๐น. คุมนักเรียนทำความสะอาดตามเขตพื้นที่ของแต่ละชั้นเรียนที่ต้องทำความสะอาด และ จัดระเบียบแถวนักเรียนหน้าเสาธง.
เวลา ๐๙.๓๐-๑๐.๓๐น.ทำสวนผักริมรั่วโรงอาหารของโรงเรียนบ้านคลองดิน
เวลา ๑๐.๓๐-๑๑.๓๐ น. ช่วยครูติดป้ายไวนิลหน้าโรงเรียน
เวลา  ๑๑.๓๐-๑๒.๐๐น. บริการอาหารกลางวันให้กับนักเรียน
เวลา ๑๒.๓๐-๑๔.๓๐น. สอนชั้นป.๔/๒
เวลา ๑๔.๓๐-๑๕.๓๐น. ทำสวนผักริมรั่วโรงอาหารของโรงเรียนบ้านคลองดิน(ต่อจากตอนเช้า)

ผลการปฏิบัติงาน
๑.การมีเทคนิคคุมนักเรียนในชั้นเรียน
๒.ความมีน้ำใจ ความสามัคคีในหมู่คณะ
๓.ความมีระเบียบวินัย และรู้จักหน้าที่ของตนเอง
๔.ความคล่องในเนื้อหาการสอน

ปัญหาและการแก้ไข
๑. นักเรียนประมาณ ๓๐% ที่อ่าน เขียนไม่คล่อง แก้ไขโดยการ ให้นักเรียนฝึกเขียนและอ่านให้มากกว่าเพื่อนคนอื่น โดยจะให้มาเรียนต่อในคาบซ่อมเสริม

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น