วันพฤหัสบดี


บันทึกการปฏิบัติงานวันแรก
วันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๕ เวลา ๐๗.๔๐-๐๘.๐๐น. 
กิจกรรมที่ปฏิบัติ คือ คุมนักเรียนทำความสะอาดตามเขตพื้นที่ของแต่ละชั้นเรียนที่ต้องทำความสะอาด

เวลา ๐๙.๐๐-๑๑.๐๐น. แจกหนังสือเรียนให้กับนักเรียนตามชั้นเรียนที่รับผิดชอบ
เวลา ๑๔.๐๐-๑๖.๓๐น. ประชุมครู พร้อมนักศึกษาฝึกสอน
ผลที่ได้จากการปฏิบัติ
๑.ความมีระเบียบวินัย และรู้จักหน้าที่ของตนเอง
๒.ความมีน้ำใจ
๓.ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับคณะครู

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น