วันพุธ


บันทึกการปฏิบัติงาน
วัน ที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๕
กิจกรรมที่ปฏิบัติ
เวลา ๐๗.๔๐-๐๘.๐๐น. คุมนักเรียนทำความสะอาดตามเขตพื้นที่ของแต่ละชั้นเรียนที่ต้องทำความสะอาด และ จัดระเบียบแถวนักเรียนหน้าเสาธง.
เวลา ๐๘.๓๐-๑๐.๓๐น.ทำสวนผักริมรั่วโรงอาหารของโรงเรียนบ้านคลองดิน
เวลา  ๑๑.๓๐-๑๒.๐๐น. บริการอาหารกลางวันให้กับนักเรียน
เวลา ๑๓.๓๐-๑๔.๓๐น. จัดป้ายนิเทศห้องละหมาดและทำป้ายสถิติของโรงเรียนบ้านคลองดิน
เวลา ๑๔.๓๐-๑๕.๓๐น. ช่วยรองผู้อำนวยการไปซื้อของเพื่อเตรียมเปฺิดอาคารเรียนหลังใหม่

ผลการปฏิบัติงาน
๑.ความมีระเบียบวินัย และรู้จักหน้าที่ของตนเอง
๒.ความมีน้ำใจ ความสามัคคีในหมู่คณะ

ปัญหาและการแก้ไข 
๑.ต้นไม้ที่เตรียมปลูกไม่เพียงพอ แก้ไขโดยการนำต้นที่อยู่เดิมแล้วมาแยกออกจากกอ แล้วนำไปปลูกใหม่

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น