วันอังคาร

บันทึกการปฏิบัติงาน
วัน ที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕
บันทึกการปฏิบัติงาน
กิจกรรมที่ปฏิบัติ

เวลา ๐๗.๔๐-๐๘.๐๐น. คุมนักเรียนทำความสะอาดตามเขตพื้นที่ของแต่ละชั้นเรียนที่ต้องทำความสะอาด และ จัดระเบียบแถวนักเรียนหน้าเสาธง.

เวลา ๐๙.๓๐-๑๐.๓๐น.  จัดสวนหย่อมบริเวณโรงอาหารของโรงเรียน
เวลา ๑๑.๓๐-๑๒.๐๐น.บริการอาหารกลางวันให้กับนักเรียน
เวลา ๑๒.๓๐-๑๕.๓๐น. จัดสวนหย่อมต่อจากตอนเช้า

ผลการปฏิบัติงาน
๑.ความมีระเบียบวินัย และรู้จักหน้าที่ของตนเอง
๒.ความมีน้ำใจ
๓.การมีเทคนิคคุมนักเรียนในชั้นเรียน
ปัญหาและการแก้ไข
๑.เรื่องการสื่อสารที่ไม่เข้าใจกัน แก้ปัญหาโดยการพูดคุยกันและปรึกษากัน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น